Ramon Llull · Doctrina Pueril

Edició crítica i versió HTML de Joan Santanach

Edició electrònica de Sadurní Martí

 

L’establiment del text crític de la Doctrina pueril s’ha dut a terme tenint en compte la totalitat de la tradició antiga de l’obra, que compta amb dinou manuscrits medievals pertanyents a diverses tradicions lingüístiques, set de moderns, dues edicions incunables franceses i  de un parell d’edicions setcentistes. Com a text base s’ha adoptat el del ms. 3187 de la Biblioteca de Catalunya i, per als tres capítols finals, que manquen a l’anterior, el ms. 605, Hisp. 61, de la Staatsbibliothek de Munic. Pel que fa als criteris de transcripció del text, s’ha adoptat els de la Nova Edició de les Obres de Ramon Llull (NEORL), col·lecció en la qual ha d’aparèixer, com a volum VII, la present edició.

Joan Santanach, març de 2004