II    12 de mar de 1396

[ CARTA AL REI JOAN I ]

1 Molt alt prncep e seyor,

     spia la vostra altea que feyta als juratz e al con2seyll de la ciutat per mosn Pere dArts molt altament la relaci que vs, seyor, 3 manvetz, ls an enseyat sobra a sagura afecci e voler, e sens dup4ta que u faran per guisa que vs na seretz molt content. s ver, seyor, ques 5 tenen fort per tocatz cant lus avetz pres lur misagger, o s miser Ramon des6Soler, lo qual ls an ax com a lum lur e a prpia nima. Per qu us plcia, seyor, quel 7 deliuretz de present, e fer-netz vostres afers. Seyor molt alt, sien-vos a cor 8 vostres notablas ciutatz e vilas, car a la fi aquestas vos han a traura 9 del fanch e a mantenir vostro estament.

     Seyor, gratz molt a Jhesucrist, qui us fa 10 aquesta tan gran e tan aseyalada honor, la qual yams no fu a nag de vostres 11 predecesors, o s que [v]s aga[ts lo p]apa de vostra seyoria, e habitant en vostro 12 regna. Creetz-me, seyor, que per tot cert a est amagat gran fet, e tan gran 13 most[ra] de gl[ri]a e honor e prof[i]t, que yams [n]o seria pensat, ax com de p[och] 14 en p[och] sa descobrir, ab la ajuda de nostro Seyor.

     Plcia, seyor, a la vos15tra altea que la justcia del regna vos sia a cor, car en a est la vostra 16 prosperitat e la vostra bona fama e la vostra salvaci. Vage-us, seyor, lo cor 17 que Dus del cel s aquell qui per a vos ha fet rey, e l s aquell qui us mantn 18 e a qui tot sol avetz en ju a respondra agudament del vostro regiment. Confiy 19 de la sua piatat que Ell ser tostemps ab vs e us dar bon conseyll, ax com la20vetz fort necesari; e puys vos salv[ar] per la sua merc.

     Humilment, seyor, 21 ma recoman en la vostra merc, ap[ereylla]t de obeir tostemps a la vostra seyo22ria en totz vostres manamens.

     Dada en Valncia lo jorn de sent Gregori papa.

     23 Servidor humil de la vostra altea, 24 en Jhesucrist salvador,

     frare 25 Francesch Eximenis.